Pedagogia

Pedagogia

Els principis pedagògics establerts a continuació són de caràcter general i s’organitzen a partir de cinc eixos: interdisciplinarietat, comunitat, procés d’aprenentatge, acció tutorial i relació amb l’empresa.

Interdisciplinarietat

Els reptes que planteja el context laboral actual en l’àmbit de l’art i el disseny requereixen solucions creatives de caràcter multidisciplinari, i cal connectar diferents àrees d’expertesa en la mesura de les possibilitats de cada comunitat. Per aquest motiu a l’escola es plategen activitats didàctiques dins de cada especialitat que estiguin articulades entre elles a partir d’interessos transversals. Així, totes les disciplines s’han de connectar mitjançant el treball simultani dels conceptes, procediments i actituds que són comuns a totes elles, potenciar les habilitats específiques de cada alumne i la capacitat d’adaptabilitat en l’aprenentatge i de cara a l’evolució del món laboral.

Comunitat

S’han de plantejar propostes de treball interdisciplinàries i remarcar la necessitat de treballar en grup, l’aprofitament i generació de béns comuns des de i per a la comunitat entesa com a xarxa.

Procés d’aprenentatge

El centre vetlla en l’àmbit pedagògic per:

  • Trobar camins per facilitar a cada alumne iniciar el camí que l’hauria de portar a assolir un grau important d’implicació, autonomia, responsabilitat i competències,
  • Ensenyar a aprendre per tal de fomentar el desenvolupament d’un principi. d’autonomia personal que permeti als alumnes una major flexibilitat i adaptació a la canviant societat actual.
  • Seguir un procés lògic i comprensible per a l’alumne, vetllant per l’equilibri entre els coneixements tècnics i humanístics i concentrant els continguts de la seva formació.
  • Fomentar tècniques de comprensió i expressió oral com a font de comunicació, tenir cura de la informació escrita i de l’autonomia tecnològica de cada alumne.
  • Fer entendre als alumnes que això no és només un requisit acadèmic sinó una necessitat per al seu correcte desenvolupament sociocultural i laboral.

L’acció tutorial

El tutor amb la seva motivació, força i compromís ha d’actuar com a facilitador de l’aprenentatge, atenent la diversitat de necessitats i ritmes individuals i de grup, ha de poder establir un treball conjunt amb els alumnes per formular propostes i elaborar projectes d’aprenentatge. Ha de procurar, mitjançant l’acció tutorial, d’establir i vetllar per l’acompliment de pactes de relaci entre els integrants del centre i atendre els indicadors de vulnerabilitat.

Relació amb l’empresa

S’orienta al treball amb i per a la comunitat entesa en un sentit ampli que inclou la ciutat i la societat en general, al mateix temps que reforça les relacions entre els col·lectius, el sector empresarial i l’entorn institucional. Aquest esforç ha de servir d’una banda per obrir i donar a conèixer les capacitats del centre encara més a la realitat que l’envolta i, d’una altra, per vincular els projectes dels alumnes a l’entorn social, cultural i productiu que els hi és propi.