CFGM Serigrafia

Estudia CFGM en Serigrafia 

Informació i pla d’estudis

Titulació

 • Tècnic/a d’arts plàstiques i disseny en serigrafia artística
 • Família professional d’Arts aplicades al llibre
 • Cicle Formatiu de Grau Mitjà d’Arts Plàstiques i Disseny
 • 840 hores distribuïdes en un curs acadèmic
 • 25 hores de Projecte final i 85 hores de pràctiques en empreses, estudis o tallers

Què pots fer després?

Quan superes aquest cicle formatiu obtens un títol de tècnic o tècnica, que et permet accedir:

 • al batxillerat
 • a un cicle de grau superior (cal superar la prova d’accés). Amb un CFGM d’arts plàstiques i disseny superat, l’accés és directe
 • al món laboral, com a artista autònom o autònoma, o en associació amb un taller o una empresa dedicada a les arts gràfiques o a les aplicacions de disseny gràfic, tèxtil, decoració, vidre i ceràmica, o a la conservació i restauració del patrimoni artístic

Com pots accedir al cicle?

Accés directe
Hi poden accedir directament les persones que tenen algun dels títols o acreditacions següents:
Títol de tècnic o tècnica o de tècnic o tècnica superior d’arts plàstiques i disseny.
Títol de tècnic o tècnica de formació professional d’una família equivalent a una d’arts plàstiques i disseny a efectes de la prova d’accés.
Títol i acreditació que permeti l’exempció de la prova específica de grau superior.
Certificat de superació amb aprofitament dels cursos comuns d’arts aplicades i oficis artístics (plans d’estudis establerts els anys 1963, 1984 o 1986).
Resolució d’exempció reconeguda per la Direcció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial.
 
Accés amb prova específica d’accés
Per accedir-hi, han de fer la part específica de la prova d’accés les persones que:
tenen un títol de graduat o graduada en ESO o equivalents, establerts legalment;
han superat la prova d’accés al grau mitjà de formació professional.
Si s’està cursant l’últim curs d’algun dels títols que donen accés als cicles formatius d’arts plàstiques i disseny i encara no es disposa de les qualificacions corresponents, es pot fer la inscripció a la prova específica i presentar-s’hi. Posteriorment, durant el procés de matrícula al centre, cal d’acreditar que s’ha obtingut la titulació acadèmica.
 
Persones sense requisits acadèmics
Les persones que no tenen cap dels títols o acreditacions que es recullen en els apartats anteriors, poden accedir als cicles d’arts plàstiques i disseny de grau mitjà si superen la part comuna i la part específica de la prova d’accés de grau mitjà; per poder-la fer han de tenir 17 anys complerts o bé complir-los el mateix any de la prova.
 
Informació important de les proves d’accés
Les proves específiques i generals tenen un calendari independent de la preinscripció i matrícula.
Abans de la preinscripció i matrícula al centre cal fer la inscripció a la prova d’accés (general o específica).
Et recomanem que consultis l’apartat de proves d’accés per ampliar informació.

Organització

 • Tutor/a de primer curs: Gemma Miralles
   
 • Tutor/a d’Obra Final: Isabel Sabaté
   
 • Tutor/a de pràctiques en empresa: Montse Ollé i Manu Martí
   
 • Coordinador/a de cicle: Isabel Sabaté

Pla d'estudis

 • M1: Història de la cultura i de l’art: arts del llibre (60 h)
  professora: Mercedes Coronado
 • M2: Projectes (90 h)
  professors/es: Gemma Miralles
 • M3: Tècniques d’expressió gràfica (150 h)
  professors/es: Lisa Marrani i Jorge Vicente
 • M4: Disseny assistit per ordinador (60 h)
  professors/es: Gemma Miralles
 • M5: Materials i tecnologia (60 h)
  professor: Mayje Alvarez i Albert Jimeno
 • M6: Taller de fotografia (60 h)
  professor: Albert Jimeno
 • M7: Taller de tècnica serigràfica (300 h)
  professores: Gemma Miralles i Isabel Sabaté
 • M8: Formació i orientació laboral (60 h)
  professora: Montse Ollé
 • Projecte Final
  professora: Isabel Sabaté
  Després de finalitzar els mòduls, elaboraràs una obra o projecte final on aplicaràs i consolidaràs els coneixements adquirits. Aquesta tasca dura uns quants mesos (generalment tota la tardor) durant els quals treballaràs de forma autònoma però amb l’ajud d’un tutor. EL projecte final es pot basar en una proposta formulada des del propi centre o bé en una proposta de l’alumne. Consulta la normativa del centre per conèixer el procediment amb més detall. En el termini fixat pel centre hauràs d’entregar la feina feta i defensar-la davant d’una comissió d’avaluació.
 • Formació en centre de treball (FCT)
  durada: 85 h

Durant el segon any acadèmic, passaràs un període de formació en un centre de treball on prendràs contacte amb el món professional i adquiriràs experiència en condicions de treball reals fora de l’entorn educatiu. Aquesta experiència es considera imprescindible per completar la formació com a futur professional. L’EDRA facilita convenis de pràctiques amb empreses locals i en alguns casos també de l’estranger. Durant el període de FCT pactaràs amb el centre de treball i amb el tutor de pràctiques de l’EDRA la temporització i tasques a realitzar, et faran el seguiment i finalment avaluaran el resultat. Consulta la normativa del centre i l’apartat de pràctiques per conèixer el procediment amb més detall.

Matrícula

Podeu consultar el període de preinscripció aquest enllaç del Departament d’Ensenyament de la Generalitat.