CFGS Interiorisme

Estudia CFGS en Interiorisme

Informació i pla d’estudis

Titulació

 • Tècnic superior d’arts plàstiques i disseny en Projectes i direcció d’obres de decoració.
 • Família professional de Disseny d’interiors.
 • Cicle Formatiu de Grau Superior d’Arts Plàstiques i Disseny.
 • 1800 hores distribuïdes en dos cursos acadèmics.
 • 90 hores de Projecte final i 60 hores de pràctiques en empreses, estudis o tallers, a realitzar durant el primer trimestre del segon curs acadèmic.

Què pots fer després?

Quan superes aquest cicle formatiu obtens un títol de tècnic superior o tècnica superior, que et permet accedir:

 • a qualsevol estudi universitari oficial de grau (es dóna preferència als cicles formatius de les mateixes branques de coneixement)
 • als ensenyaments artístics superiors de disseny i als ensenyaments artístics superiors de conservació i restauració de béns culturals
 • al món laboral, per dur a terme tasques relacionades amb:
  • projectes d’obres de decoració dissenyades per un o una professional de nivell superior
  • direcció d’obres de decoració
  • representació gràfica de treball

Com pots accedir al cicle?

Accés directe

Poden accedir directament les persones que tinguin algun dels títols o acreditacions següents, o d’altres:

Títol de batxiller de modalitat d’arts o l’artístic experimental.
Títol de batxiller d’altres modalitats si s’han cursat 3 matèries de la via d’arts plàstiques de la modalitat d’arts.
Títol de tècnic/a d’arts plàstiques i disseny
Títol de tècnic/a superior d’arts plàstiques i disseny.
Títol de tècnic superior de formació professional d’una família equivalent a una d’Arts Plàstiques i Disseny a efectes de la prova d’accés.
Títol de grau en Disseny, Conservació i Restauració de Béns Culturals, Belles Arts, Arquitectura, Enginyeria tècnica en disseny industrial.
Títol superior (diplomatura) d’arts plàstiques o títol superior de disseny o de Conservació i Restauració de Béns Culturals.
Títol de graduat en arts aplicades i oficis artístics, en alguna de les especialitats dels plans d’estudis establerts els anys 1963, 1984 o 1986.
Resolució d’exempció reconeguda per la Direcció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial.

Accés amb prova específica d’accés

Han de realitzar la part específica de la prova d’accés les persones que tinguin:

Títol de batxiller.
Títol de tècnic o tècnica de Formació Professional.
Qui ha superat la prova d’accés a grau superior de formació professional.

Persones sense requisits acadèmics
Les persones sense requisits acadèmics poden accedir als cicles d’Arts Plàstiques i Disseny de grau superior superant la part comuna i la part específica de la prova d’accés i, que tinguin 19 anys complerts o que els compleixi el mateix any de la prova, tot i no tenir cap dels títols o acreditacions esmentats anteriorment.

Important:
Les proves específiques i generals tenen un calendari independent a la preinscripció i matrícula.
Abans de fer la preinscripció i matrícula al centre s’ha de fer la inscripció a la prova d’accés (general o específica).
Et recomanem que consultis l’apartat de proves d’accés per ampliar informació.

Organització i pla d'estudis

Mòduls:

 • Història de l’Arquitectura i del seu Entorn Ambiental (60 hores).
 •  Història de l’Interiorisme (60 hores).
 •  Dibuix Artístic (90 hores).
 •  Dibuix Tècnic (150 hores).
 •  Expressió Volumètrica (120 hores).
 •  Mitjans Informàtics i Audiovisuals (120 hores).
 •  Projectes (270 hores).
 •  Projectes: Projectes i Direcció d’Obres (390 hores).
 •  Tecnologia i Sistemes Constructius (120 hores).
 •  Tecnologia i Sistemes Constructius: Projectes i Direcció d’Obres (270 hores).
 •  Programació d’Obres (90 hores).
 •  Formació Pràctica en Empreses, Estudis o Tallers (60 hores).
 •  Projecte Final (90 hores).
 • Formació i Orientació Laboral (60 hores)
  Després de finalitzar els mòduls, elaboraràs una obra o projecte final on aplicaràs i consolidaràs els coneixements adquirits. Aquesta tasca dura uns quants mesos (generalment tota la tardor) durant els quals treballaràs de forma autònoma però amb l’ajud d’un tutor. EL projecte final es pot basar en una proposta formulada des del propi centre o bé en una proposta de l’alumne. Consulta la normativa del centre per conèixer el procediment amb més detall. En el termini fixat pel centre hauràs d’entregar la feina feta i defensar-la davant d’una comissió d’avaluació.
  Durant el segon any acadèmic, passaràs un període de formació en un centre de treball on prendràs contacte amb el món professional i adquiriràs experiència en condicions de treball reals fora de l’entorn educatiu. Aquesta experiència es considera imprescindible per completar la formació com a futur professional. L’EDRA facilita convenis de pràctiques amb empreses locals i en alguns casos també de l’estranger. Durant el període de FCT pactaràs amb el centre de treball i amb el tutor de pràctiques de l’EDRA la temporització i tasques a realitzar, et faran el seguiment i finalment avaluaran el resultat. Consulta la normativa del centre i l’apartat de pràctiques per conèixer el procediment amb més detall.

Matrícula

Podeu consultar el període de matrícula en aquest enllaç del Departament d’Ensenyament de la Generalitat.