CFGS Gràfica Publicitària

Estudia CFGS en Gràfica Publicitària

Informació i pla d’estudis

Titulació

 • Tècnic superior d’arts plàstiques i disseny en Gràfica Publicitària.
 • Família professional de Comunicació Gràfica i Audiovisual.
 • Cicle Formatiu de Grau Superior d’Arts Plàstiques i Disseny.
 • La durada del cicle és de 2000 hores (120 crèdits ECTS) distribuïdes en dos cursos acadèmics. Durant el primer curs l’estudiant treballa en els mòduls comuns amb Gràfica Audiovisual dins del programa 3×2 (dues titulacions en 3 cursos). El segon curs concentra els mòduls específics del cicle i les pràctiques en centre de treball.

Què aprendràs?

Aquests estudis capaciten per idear, organitzar i dur a terme les diferents fases d’un projecte de gràfica publicitària, amb els controls de qualitat corresponents, fins a obtenir un producte adequat als objectius comunicatius inicials.

La nostra metodologia es fonamenta en l’aprenentatge basat en projectes transversals. Orientem els estudis superiors cap al disseny d’experiències immersives a partir d’una visió interdisciplinària del disseny, sovint a partir d’encàrrecs reals. Concretament en aquest cicle l’estudiant complementarà l’estudi dels suports tradicionals d’impressió amb les possibilitats per a la gràfica publicitària (tipografia, grafisme, marca, fotografia, imatge…) que ofereixen els nous mitjans i suports tecnològics:

 • Entorns digitals en xarxa.
 • Instal·lacions interactives.
 • Art digital.
 • Objectes i espais augmentats digitalment.
 • Realitat virtual.
 • Mapping.

Quines són les sortides professionals del cicle?

La superació d’aquest cicle formatiu permet accedir al món laboral en les àrees de:

 • Disseny, organització i gestió de projectes de la indústria gràfica.
 • Direcció d’art.
 • Direcció creativa.
 • Preparació d’arts finals per imprimir-les correctament.
 • Preparació d’arts finals per a difusió en suport digital: webs, apps i xarxes socials
 • Preparació d’arts finals i grafisme destinats a nous mitjans audiovisuals: instal·lacions interactives, entorns digitals i esdeveniments
 • Grafista expert/a en la selecció i ús de recursos tipogràfics, cal·ligràfics i de retolació manual per a diferents aplicacions.
 • Col·laboració en l’organització i supervisió de la producció.

Quines són les sortides acadèmiques del cicle?

 Amb aquests estudis s’obté el títol de tècnic superior o tècnica superior, que permet accedir a:

 • Qualsevol estudi universitari oficial de grau (es dóna preferència als cicles formatius de les mateixes branques de coneixement).
 • Ensenyaments artístics superiors de grau universitari en Disseny.
 • Ensenyaments artístics superiors de grau universitari en Conservació i Restauració de Béns Culturals.

Pla d'estudis

 • Fonaments de la Representació i l’Expressió Visual
 • Fonaments del Disseny Gràfic
 • Fotografia
 • Història de la Imatge Publicitària
 • Llenguatge i Tecnologia Audiovisual
 • Mitjans Informàtics
 • Projectes de Gràfica Publicitària
 • Projecte Integrat
 • Teoria de la Imatge
 • Teoria de la Publicitat i Màrqueting
 • Tipografia
 • Formació i Orientació Laboral
 • Gestió de projectes professionals
 • Disseny d’Interacció
 • Formació Pràctica en Empreses, Estudis o Tallers

Com accedir directament al cicle?

Persones que tinguin algun dels títols o acreditacions següents:
 • Títol de batxiller o batxillera de la modalitat d’arts o l’artístic experimental.
 •  Títol de batxiller o batxillera d’altres modalitats si s’han cursat tres matèries de la via d’arts plàstiques de la modalitat d’arts.
 • Títol de tècnic o tècnica d’arts plàstiques i disseny.
 • Títol de tècnic o tècnica superior d’arts plàstiques i disseny.
 • Títol de tècnic o tècnica superior de formació professional d’una família equivalent a una d’arts plàstiques i disseny a efectes de la prova d’accés.
 • Títol de grau en Disseny, Conservació i Restauració de Béns Culturals, Belles Arts, Arquitectura o Enginyeria.
 • Tècnica en Disseny Industrial.
 • Títol superior (diplomatura) d’Arts Plàstiques o títol superior de Disseny o de Conservació i Restauració de Béns Culturals.
 • Títol de graduat o graduada en arts aplicades i oficis artístics, en alguna de les especialitats dels plans d’estudis establerts els anys 1963, 1984 o 1986.
 • Resolució d’exempció reconeguda per la Direcció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial.

Com accedir al cicle fent prova d'accés específica?

Han de realitzar la part específica de la prova d’accés les persones que tinguin:
 • Títol de batxiller.
 • Títol de tècnic o tècnica de Formació Professional.
 • Qui ha superat la prova d’accés a grau superior de formació professional.

Com accedir al cicle fent proves d'accés específica i comuna?

Les persones sense requisits acadèmics  poden accedir als cicles d’Arts Plàstiques i Disseny de grau superior superant  la part comuna i la part específica de la prova d’accés i, que tinguin 19 anys complerts o que els compleixi el mateix any de la prova, tot i no tenir cap dels títols o acreditacions esmentats anteriorment.

Important!!

Les proves específiques i generals tenen un calendari independent a la preinscripció i matrícula. Per a més informació i formalització de la preinscripció a les proves consulteu el següent enllaç. Si teniu dubtes truqueu a l’escola edRa de 8:00 a 15:00h.

Abans de fer la preinscripció i matrícula al centre s’ha de fer la inscripció a la prova d’accés (general o específica).