CFGS Gràfica Audiovisual

Estudia CFGS en Gràfica Audiovisual

Informació i pla d’estudis

Titulació

 • Tècnic superior d’arts plàstiques i disseny en Gràfica Audiovisual.
 • Família professional de Comunicació Gràfica i Audiovisual.
 • Cicle Formatiu de Grau Superior d’Arts Plàstiques i Disseny.
 • La durada del cicle és de 2000 hores (120 crèdits ECTS) distribuïdes en dos cursos acadèmics. Durant el primer curs l’estudiant treballa en els mòduls comuns amb Gràfica Publicitària dins del programa 3×2 (dues titulacions en 3 cursos). El darrer curs concentra els mòduls específics del cicle i les pràctiques en centre de treball.

Què aprendràs?

Aquests estudis capaciten per idear, organitzar i dur a terme les diferents fases d’un projecte de gràfica audiovisual, amb els controls de qualitat corresponents, fins a obtenir un producte adequat als objectius comunicatius inicials.

La nostra metodologia es fonamenta en l’aprenentatge basat en projectes transversals. Orientem els estudis superiors cap al disseny d’experiències immersives a partir d’una visió interdisciplinària del disseny, sovint a partir d’encàrrecs reals. Concretament en aquest cicle l’estudiant explorarà les possibilitats audiovisuals (fotografia, imatge, vídeo, animació, 3D, grafisme…) que ofereixen els nous suports tecnològics:

 • Xarxes.
 • Entorns digitals.
 • Instal·lacions interactives.
 • Art digital.
 • Objectes i espais augmentats digitalment.
 • Realitat virtual.
 • Realitat augmentada.
 • Mapping.

Quines són les sortides professionals del cicle?

La superació d’aquest cicle formatiu permet accedir al món laboral en les àrees de:

 • Disseny, organització i gestió de projectes de gràfica audiovisual.
 • Realització de producció i postproducció audiovisual orientada a formats diversos de distribució i mitjans tècnics: vídeo, streamming, pàgines web, apps, xarxes socials, multimèdia, videojocs, instal·lacions interactives, realitat virtual, mapping i altres suports.
 • Disseny i composició d’escenaris reals i virtuals, i il·luminació de l’escena.
 • Anàlisi de propostes de projectes de gràfica audiovisual aplicats a àmbits diferents.
 • Col·laboració en l’organització i la supervisió de la producció.

Quines són les sortides acadèmiques del cicle?

 Amb aquests estudis s’obté el títol de tècnic superior o tècnica superior, que permet accedir a:

 • Qualsevol estudi universitari oficial de grau (es dóna preferència als cicles formatius de les mateixes branques de coneixement).
 • Ensenyaments artístics superiors de grau universitari en Disseny.
 • Ensenyaments artístics superiors de grau universitari en Conservació i Restauració de Béns Culturals.

Pla d'estudis

 • Fonaments de la Representació i l’Expressió Visual
 • Fotografia
 • Guió i Estructura Narrativa
 • Història de la Imatge Audiovisual i Multimèdia
 • Llenguatge i Tecnologia Audiovisual
 • Mitjans Informàtics
 • Projecte Integrat
 • Projectes de Gràfica Audiovisual
 • Recursos Gràfics i Tipogràfics
 • Tècniques 3D
 • Teoria de la Imatge
 • Formació i Orientació Laboral
 • Gestió de projectes professionals
 • Disseny d’Interacció
 • Formació Pràctica en Empreses, Estudis o Tallers

Com accedir directament al cicle?

Persones que tinguin algun dels títols o acreditacions següents:
 • Títol de batxiller de modalitat d’arts o l’artístic experimental.
 • Títol de batxiller d’altres modalitats si s’han cursat 3 matèries de la via d’arts plàstiques de la modalitat d’arts.
 • Títol de tècnic/a d’arts plàstiques i disseny.
 • Títol de tècnic/a superior d’arts plàstiques i disseny.
 • Títol de tècnic superior de formació professional d’una família equivalent a una d’Arts Plàstiques i Disseny a efectes de la prova d’accés.
 • Títol de grau en Disseny, Conservació i Restauració de Béns Culturals, Belles Arts, Arquitectura, Enginyeria tècnica en disseny industrial.
 • Títol superior (diplomatura) d’arts plàstiques o títol superior de disseny o de Conservació i Restauració de Béns Culturals.
 • Títol de graduat en arts aplicades i oficis artístics, en alguna de les especialitats dels plans d’estudis establerts els anys 1963, 1984 o 1986.
 • Resolució d’exempció reconeguda per la Direcció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial.

Com accedir al cicle fent prova d'accés específica?

Han de realitzar la part específica de la prova d’accés les persones que tinguin:
 • Títol de batxiller
 • Títol de tècnic o tècnica de Formació Professional
 • Qui ha superat la prova d’accés a grau superior de formació professional

Com accedir al cicle fent proves d'accés específica i comuna?

Les persones sense requisits acadèmics  poden accedir als cicles d’Arts Plàstiques i Disseny de grau superior superant  la part comuna i la part específica de la prova d’accés i, que tinguin 19 anys complerts o que els compleixi el mateix any de la prova, tot i no tenir cap dels títols o acreditacions esmentats anteriorment.

Important!!

Les proves específiques i generals tenen un calendari independent a la preinscripció i matrícula. Per a més informació i formalització de la preinscripció a les proves consulteu el següent enllaç. Si teniu dubtes truqueu a l’escola edRa de 8:00 a 15:00h.

Abans de fer la preinscripció i matrícula al centre s’ha de fer la inscripció a la prova d’accés (general o específica).